Totaal model voor burgerbestuur

Zonder politiek…

De DoeMee app biedt een totaalmodel voor eigentijds burgerbestuur. De DoeMee app legt het gehele proces, van agendering tot en met uitvoering, in handen van de inwoners van de gemeente of het land, zonder dat de politiek (en politieke partijen) daaraan te pas komen. De DoeMee app kent vijf stappen (of fasen), die overigens ook los van elkaar toe te passen zijn. De vijf stappen zijn: agendering, verkennen, oplossen, besluiten, uitvoering. Door een doordachte afwisseling van onderlinge dialoog en ‘stemmen door allen’, wordt enerzijds de kennis en kunde van de inwoners benut, anderzijds is iedereen uit de gemeenschap betrokken; zowel bij het proces als het resultaat.

Toelichting totaal model burgerbestuur

Het proces

Met dit burgerbestuur is de collectieve besluitvorming, of beter gezegd, het gehele democratische proces, in handen van de inwoners gelegd. Ofwel: niet besturen óver ons, maar dóór ons. De DoeMee app kent diverse toepassingen. In de virtuele gemeente Vaardam worden alle stappen door de inwoners zelf gezet en doorlopen. Daar is dus sprake van de volledige toepassing van dit burgerbestuur. Dat kan, want Vaardam is van, door en voor de inwoners zelf en kent geen formele regelgeving die burgerbestuur in de weg staat.

Code Oranje

Code Oranje is een politieke beweging voor democratische vernieuwing. Formeel gezegd is de doelstelling van Code Oranje ‘het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat’. Deze doelstelling is gebaseerd op de groeiende behoefte van inwoners om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving en op de besluitvorming, in plaats van dat besluiten eenzijdig ‘van bovenaf’ worden genomen. 

Nieuwe democratie

In omringende landen en in talloze gemeenten in ons land is ervaring opgedaan met deze nieuwe democratische vormen. Denk aan het (p)referendum, de ‘burgertop’, on-line consultaties, het burgerbesluit en het burgerinitiatief. Maar met name de nationale en Europese regering wil hier niets van weten en blijft in zichzelf gekeerd, in plaats van de stap te zetten en hun macht te delen en terug te leggen bij de inwoners. 

Vandaar dat Code Oranje zich inspant om zichtbaar te maken dat het mogelijk is de democratie anders te organiseren: op weg naar meer burgerzeggenschap. Niet óver ons, maar dóór ons. Vanuit de overtuiging dat nieuwe democratische vormen beter aansluiten bij de wensen en eisen van de samenleving van nu.